MENU

Gwarancja

 1. Udziela się gwarancji na wyrób na okres 24 miesięcy z zaznaczeniem, iż gwarancja na rączki produktu jest bezterminowa.
 2. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest datą wystawienia karty gwarancyjnej.
 3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu pod adres firmy.
 4. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisaną datę zakupu i podpis sprzedawcy.
 5. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt na własny koszt na adres firmy, po uprzednim ustaleniu tego z firmą. Po dokonaniu naprawy produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt gwaranta.
 6. Reklamujący powinien dostarczyć wyrób odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu wraz z wypełnioną kartą reklamacji (plik do pobrania).
 7. Reklamujący odpowiada za zaginięcie towaru, w czasie dostarczenia.
 8. W okresie gwarancyjnym uszkodzony produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez gwaranta, na taki sam wolny od wad.
 9. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi.
 10. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
 • uszkodzeń mechanicznych (rozdarcia, rozcięcia),
 • samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 • przechowywania i konserwacji wyrobu oraz innych uszkodzeń wynikłych z winy użytkownika,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 

onyx@onyx-leather.pl

icon_instagram_small icon_facebook_small
All right reserved: 2008 - 2018 Onyx Galanteria Skórzana
Created by Interactive Agency RMBi